O nemocnici

Ač malá parametry, velká duchem. Ač více než stoletá, stále s mladistvým elánem. Umístěním kouzelná. Taková je Bílovecká nemocnice, a.s..

Našim pacientům poskytujeme prostředí profesionální a odborné, ale zároveň i lidské, přátelské a domácí, s cílem naplnit naše vize.

 

Chirurgické oddělení

 

Poskytuje péči, léči chirurgická onemocnění operačními i konzervativními postupy. Využívá

nejmodernějších metod, postupů a přístrojového vybavení, včetně kompletního laparoskopického vybavení, ultrazvukového harmonického skalpelu, mobilního RTG přístroje, s možností kvalifikované pooperační rehabilitační péče. Operace jsou plánovány s minimálními čekacími dobami a v termínech po domluvě s pacientem.

 

Interní oddělení

 

Na šestadvaceti lůžkách interního oddělení a čtyřech lůžkách intenzivní péče realizuje diagnostiku pacientů a léčí širokou škálu vnitřních nemocí. Lůžka pacientů jsou jednotlivě vybavena osvětlením a centrálním rozvodem kyslíku. Na pokojích mají možnost pacienti připojit se k internetu a k dispozici zdarma TV přijímač. Kromě toho nabízí i péči ambulantní, a to jak na všeobecné interní ambulanci, tak na ambulancích odborných - kardiologické, gastroenterologické, cévní a diabetologické ambulanci.

 

Multioborová jednotka intenzivní péče

 

Multioborová jednotka intenzivní péče je určena pro pacienty v akutním ohrožení života či nebezpečí selhání základních životních funkcí. Na tomto speciálně vybaveném oddělení je možnost kontinuálního monitorování základních životních funkcí. Pacienti jsou na MO JIP trvale monitorováni a jsou pod neustálým dohledem erudovaného personálu. V případě potřeby je pro pacienty možné zajistit umělou plicní ventilaci, dočasnou kardiostimulaci, ve spolupráci s hemodialyzační jednotkou poskytujeme dočasnou náhradu funkce ledvin.

 

Anesteziologická a resuscitační ambulance

 

Poskytujeme pacientům komplexní perioperační péči. Provádíme cílené před anestetické vyšetření s návrhem optimální předoperační přípravy, zajišťujeme bezpečné podávání celkové nebo regionální anestezie pro operační nebo výjimečně i diagnostické výkony (např. kolonoskopické). Navrhujeme také nejvhodnější tlumení bolesti v časném pooperačním období.

    

Oddělení následné péče

 

Poskytuje specializovanou ústavní péči zaměřenou především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi, nebo k doléčení po závažnějších interních, neurologických, ortopedických onemocněních či chirurgických operacích, jejichž zdravotní stav zatím nedovoluje propuštění do domácího ošetřování, ale nevyžaduje již další pobyt na akutním lůžku. Rodinným příslušníkům jsme schopni zajistit kontakt s vhodnou sociální službou v regionu, vyžaduje-li to péče o trvale nemocného příbuzného.

 

Rehabilitační oddělení

 

Oddělení  poskytuje  komplexní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření  ambulantních a hospitalizovaných pacientů. Zdravotní péči provádějí fyzioterapeuté a ergoterapeuté způsobilí pracovat bez lékařského odborného dohledu. Provádíme předoperační i pooperační rhb (nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami, dechovou rehabilitaci, míčkování, mechanoterapii, techniky měkkých tkání, mobilizací kloubů individuální léčebný tělocvik, popř. individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě, ergoterapeutické činnosti. Cílem je dosáhnout co nejvyšší míry pohybové nezávislosti na druhé osobě o okolí.

 

Radiodiagnostické oddělení

 

V srpnu 2012 byl v naší nemocnici instalován nový digitální rentgen včetně navazujících zařízení jako je mobilní C rameno, využívané přímo při operacích a digitální barevný ultrazvuk. Tato uvedená zařízení propojuje digitalizační systém MARIE PACS (systém pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat ve zdravotnictví), který umožňuje okamžité prohlížení snímků i na jiných odděleních nemocnice. Takto digitalizované snímky je možno přeposílat elektronicky také na jiná pracoviště či ukládat kopie snímků na CD.