Práva pacientů


  1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými   pracovníky.

  2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo požadovat soukromí a služby úměrné možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení uvedeného způsobu návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

  3. Pacient má právo získat od svého lékaře informace potřebné k tomu, aby se mohl před zahájením každého dalšího diagnostického a terapeutického postupu rozhodnout, zda s ním souhlasí. Mimo případů akutního ohorožení má být patřičně informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.

  4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo léčbu odmítnout a současně musí být informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

  5. V průběhu ambulatního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Analýzy jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny ohleduplně a taktně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

  6. Pacient má právo předpokládat, že veškeré zprávy a záznamy, které se týkají jeho léčby, jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zabezpečena i v případech počítačového zpracování.

  7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice, podle svých možností, musí přiměřeným způsobem vyjít vstříc jeho žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být nemocný předán jinému léčebnému ústavu, popřípadě tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které přitom existují. Instituce, která má pacienta převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.