GDPR - Ochrana osobních údajů

 

Bílovecká nemocnice, a.s.

IČ: 26865858

se sídlem: 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Bílovecká nemocnice, a.s., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat pacienty, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Nemocnice je povinna informovat pacienty na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Pod pojmem „pacient“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která vstupuje do prostor nemocnice, popř. která komunikuje s příslušnými pracovníky nemocnice v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

 

1. Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Bílovecká nemocnice, a.s.

17. listopadu 538

743 01 Bílovec

 

Statutární zástupce správce:

představenstvo nemocnice

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Radek Pomije, MBA

tel. 602 593 558

radek.pomije@dataprotector.cz

 

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

  • Poskytnutí ambulantní péče
  • Poskytnutí lůžkové péče (hospitalizace)
  • Poskytování rehabilitační péče
  • Provádění operačních zákroků
  • Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.)

 

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností nemocnice, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

Seznam právních předpisů, které nás opravňují zpracovávat Vaše osobní údaje.

 

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

- identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)

- adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)

- údaje o zdravotním stavu

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, SÚKL, krajský portál (MIS), zdravotní pojišťovny, okresní soud, v případě úmrtí rodina zemřelého atd.).

 

 

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.


Přehled zpracování.

 

2. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Jako pacient máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v čl. 3.

 

Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.

 

 

Máte právo na omezení zpracování, a to ve vyjmenovaných případech.

 

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za určitých podmínek.

 

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

  • právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

  • právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

 

Upozornění

Nemocnice má právo znát Vaše osobní údaje na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Jako pacient máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako nemocnice má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že nemocnice Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

 

3. Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v článku 2?

 

3.1 Kontaktní adresy

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

 

- písemně dopisem zaslaným na adresu Bílovecké nemocnice, a.s. na pověřence pro ochranu osobních údajů, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“

- elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: osobni-udaje@nvb.cz

- elektronicky prostřednictvím datové schránky na ID: p7kc5px

 

V případě podání prostřednictvím e-mailu nebo dopisem budou dokumenty zaslány do vlastních rukou na adresu v žádosti (viz. odstavec 3.2).

 

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 2 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

 

3.2 Obsah žádosti či námitky

 

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu Vašich osobních údajů prosím uveďte následující:

 

- svoji totožnost (jméno příjmení a datum narození)

- adresu trvalého pobytu / korespondenční adresu

- specifikujte, jaké právo uplatňujete

 

3.3 Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

 

Jako nemocnice jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

 

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je nemocnice oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.

 

4. Prezentace Bílovecké nemocnice, a.s. na internetu

 

Bílovecká nemocnice informuje, že jediný její oficiální web je www.nvb.cz. Tento web vyjadřuje oficiální stanoviska Nemocnice a ta je správcem osobních údajů na něm uvedených.

Nemocnice dále informuje, že má zřízen oficiální účet/profil na následujících sociálních sítích:

 

https://www.facebook.com/Bílovecká-nemocnice-as-227221454100811/

 

5. Kamerový systém

 

Bílovecká nemocnice, a.s. z důvodu možného zvýšeného rizika virové nákazy provozuje na označených pokojích kamerový systém bez záznamu.