Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

dovolte projevit Vám upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. I přes zármutek, který nyní prožíváte, je potřeba zařídit některé nezbytné záležitosti spojené s úmrtím Vám blízké osoby.

 

  • Osobní věci zemřelého jsou předány v BN, a. s., na oddělení, kde došlo k úmrtí, příbuznému po předložení jeho občanského průkazu. Je nutno podepsat Prohlášení o převzetí osobních věcí po zemřelém – kopie je předána příbuzným spolu s ošacením, dalšími osobními věcmi  a finanční hotovostí do výše 1000 Kč, které měl zemřelý u sebe. Rodině je předán i List o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení.

 

  • Cennosti, t.j. finanční hotovost nad 1000 Kč, šperky, klíče od domu, klíče od motorového vozidla, platební karty apod., jsou po vyplnění Žádosti o uložení hotovosti a cenností zemřelého v pokladně BN, a. s., předány sociálním sestrám a stávají se předměty dědictví. Kopie Žádosti o uložení hotovosti a cenností zemřelého je také předána rodině zemřelého. V žádném případě nejsou cennosti ani finanční hotovost vydávány pozůstalým před rozhodnutím notáře v dědickém řízení. Výjimkou může být vydání např. klíčů od domu či bytu, vždy jsou však vydávány příslušnému notáři, nikoliv osobě, která přijde a tvrdí, že je pozůstalým a má tudíž na věci nárok. 

 

  • Hotovost a cennosti zemřelého, které nebyly předány jeho příbuzným, jsou součástí dědického řízení a až do doby jeho ukončení (vydání usnesení s doložkou nabytí právní moci) jsou uloženy v pokladně BN, a. s.

 

  • Skončení dědického řízení a jména dědiců, kterým mají být věci po zemřelém vydány, sdělí příslušný soud také pokladní BN, a. s., která jmenovaným dědicům zajistí vydání do vlastních rukou.

 

  • Pohřební službu si můžete vybrat dle vlastního uvážení. Zajistí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených. Vybranou pohřební službu informujte o místu uložení Vašeho příbuzného. Tyto prostory se nachází v areálu hřbitova v Bílovci. Provozovatelem je Pohřební služba - Petr Škrobánek, Slezské náměstí 24/29, Bílovec. Bezplatná linka: 800 111 202, non stop linka: 603 519 090. Objednatel pohřbu předloží ve vybrané pohřební službě svůj občanský průkaz, List o prohlídce zemřelého pro osobu zajišťující pohřbení, rodný list zemřelého a oblečení pro zemřelého ke smutečnímu obřadu.

 

  • Občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zemřelého zůstávají v BN, a. s., pokud je měl zemřelý u sebe, a jsou zasílány matrikářce MěÚ v Bílovci. Stejná je situace u cestovního pasu a řidičského průkazu zemřelého – i ty je možné poslat či odevzdat na matrice MěÚ Bílovec. Jinak připadá povinnost odevzdat je příslušným orgánům pozůstalému, který má tyto doklady u sebe. Dle zákona o občanských průkazech je každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu (MěÚ Bílovec – matrika). Rodný list a oddací list zemřelého jeho rodina matrikářce pouze zapůjčí, matrikářka je rodině vrátí. Rodina může matrikářce místo originálů poskytnout kopie rodného a oddacího listu zemřelého.

 

  • Úmrtní list vystaví matrika MěÚ v Bílovci do 30 dnů a pošle jej objednateli pohřbu.

 

  • Po obdržení úmrtního listu je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova. Tato povinnost se však týká pouze občanských průkazů, v nichž je rodinný stav uveden.